top of page
ปกเว็บ02 อับอากาศ.png

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
อ้างอิงข้อ 7 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2564

DT อับอากาศ ผู้อนุญาต 2.png

หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

สำหรับผู้อนุญาต

DT อับอากาศผู้ปฏิบัติ 1.png

หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

DT อับอากาศ ผู้ควบคุม.png

หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

สำหรับผู้ควบคุมงาน

DT อับอากาศ 4ผู้.png

หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

DT อับอากาศ ผู้ช่วยเหลือ 2.png

หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

สำหรับผู้ช่วยเหลือ

ทำไมต้องอบรม...หลักสูตรอับอากาศ?

37.png

"นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด"

อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอับอากาศ

user.png

อายุ

ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

medical-certificate.png

ใบรับรองแพทย์

แพทย์ระบุว่า เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศ อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

stamp.png

วุฒิบัตรการดับเพลิง

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน)

ต่อเนื่อง

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5,800 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!  (ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

  • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (อ้างอิงกฎกระทรวงอัคคีภัย)

  • ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

จะอบรมหลักสูตรอับอากาศ...

จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นก่อนหรือไม่?

1.png
33.png

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรดับเพลิงก่อน

" ในการฝึกอบรมลูกจ้างและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ รวมถึงหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ทุกๆหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย"

อ้างอิง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

สำหรับ 4 หน้าที่

ระยะเวลาการอบรม

24 ชั่วโมง (หรือ 4 วัน)

ต่อเนื่อง

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7,800 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!  (ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

  • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (อ้างอิงกฎกระทรวงอัคคีภัย)

  • ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

ข้อแตกต่าง

จัดฝึกอบรรมโดยนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโดยนายจ้าง....

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

ทบทวนอับอากาศ

ระยะเวลาการอบรม

3 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1,450 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!  (ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

  • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (อ้างอิงกฎกระทรวงอัคคีภัย)

  • วุฒิบัติหลักสูตรอับอากาศ(ฉบับเดิม) จะหมดอายุภายใน 30วันก่อนครบกำหนด 5ปี

บรรยากาศการฝึกอบรม

ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

logoกรมสวัสดิการ.png

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ใบอนุญาตเลขที่ 0501-03-2564-003 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อับอากาศ.jpg