top of page
ปก นั่งร้าน.jpg

ทำไมต้องอบรม?

นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพี่อความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านหรือค้ำยัน รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน)

ราคาค่าอบรม

3,500 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างมืออาชีพ

ฝึกติดตั้งนั่งร้านตั้งแต่เริ่มต้นโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ฝึกการใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกวิธี การเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ไปจนถึงการตรวจสอบนั่งร้านก่อนเริ่มใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยข้องกับนั่งร้าน อาทิเช่น Britsh Standard BS EN 12811, BS EN 74, BS 2482 2009

บรรยากาศการฝึกอบรม

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 จาก Intertek

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะ

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ของไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page