top of page
ปก เครน.jpg

ทำไมต้องอบรม?

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

16 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน)

ราคาค่าอบรม

3,900 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

2.jpg

ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

18 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน)

ราคาค่าอบรม

4,500 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

1.jpg

ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

24 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน)

ราคาค่าอบรม

5,500 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

  • ผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

  • เมื่อมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน

  • เมื่อมีการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

ระยะเวลาการอบรม

3 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)

ราคาค่าอบรม

1,450 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

       (ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

  • สำเนาวุฒิบัตรปั้นจั่น (ฉบับเดิม)

บรรยากาศการฝึกอบรม

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้า intertek

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการ

ฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะ

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page