top of page
DIReCtion (ภาพหน้าปก Facebook) (1640 × 500px).png

ทำไมต้องอบรม?

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
DT เครน 3ผู้.png

หลักสูตร:

การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

(ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น, ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น)

DT เครน 4ผู้ (อยู่กับที่).png

หลักสูตร:

การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น)

DT เครน 4ผู้ (เคลื่อนที่).png

หลักสูตร:

การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น)

DT ทบทวนเครน.png

หลักสูตร:

(ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น, ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น)

29.png
28.png
27.png
  • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ

  • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

16 ชั่วโมง

(หรือ 2 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

3,900 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

2.png
24.png

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

18 ชั่วโมง

(หรือ 3 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

4,500 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

19.png

รถ เรือปั้นจั่น

11.png

รายละเอียดหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

24 ชั่วโมง

(หรือ 3 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5,500 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

7.png

Welcome

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ระยะเวลาการอบรม

3 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1,450 บาท/ ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น

เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

สำเนาวุฒิบัตรปั้นจั่น (ฉบับเดิม)

บรรยากาศฝึกอบรม

bottom of page