top of page
ปก คปอ.1.jpg
จป. บ.jpg

ดำเนินการแต่งตั้งหรือจัดให้มีการเลือกกรรมการความปลอดภัยใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนวันที่กรรมการความปลอดภัยครบวาระ

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

บรรยากาศการฝึกอบรม

ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โลโก้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ใบอนุญาตเลขที่ 13-66-056 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตให้บริการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 จากintertek

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการ

ฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะ

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PPT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samsaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page