top of page
ปก ลูกจ้างใหม่ 1.jpg

สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงานและลูกจ้างทั่วไป

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้า intertek

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการ

ฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะ

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ลูกค้า CER ISO

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏฑ์
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page