top of page

อุปกรณ์เชื่อต่อ ระบบ ล็อค 2 จังหวะ (Carabiners)

ทรงลูกแพร์

ผลิตจากอลูมิเนียม

รับน้ำหนักในแนวดิ่ง 2,651 kg.

รับน้ำหนักในแนวนอน 815 kg.

 

มาตรฐานรองรับ CE 0194, EN362:2004-B

 

CARABINERS

฿0.00ราคา
 • นโยบายการรับเปลี่ยน

  • บริษัทฯยินดีรรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า หากเกินจากวันเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าและคืนเงิน
  • ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/ คืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/ คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

  สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆมีคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/ คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้กับลูกค้า อ้างอิงตามหลักฐานใบสั่งซื้อ

   จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่นคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

   จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าให้กับลูกค้า

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

  ***หมายเหตุ***

  • ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เนื่องจากการรับประกันสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบบนนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
  • ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ดดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง โทรหรือไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดตามราชการกำหนด

   

  เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

  • การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา เช่น ลูกค้ารายที่ 1 ได้รับสิรค้าวันที่ 1 เวลา 11:00 น. ลูกค้ารายที่ 2 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 18:00 น. ระยะเวลารับประกันเปลี่ยนสินค้าของลูกค้าทั้ง 2 รายจะเริ่มวันที่ 1 และสิ้นสุดวันที่ 7 พร้อมกัน
  • ตัวสินค้าจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุด เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

  **หมายเหตุ**

  • การเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น หากอุปกรณ์เสริมเสียหายขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม
  • ต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า ต้องนำส่งสินรค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้น เพื่อการเปลี่ยนสินค้า
  • สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด
  • สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น
  • ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 วันทำการ

  นโยบายการคืนเงิน

  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน จะทำการโอนเงินเต็มจำนวนกลับคืนไปที่บัญชีที่ลูกค้าโอนมา ภายใน 7 วัน หลังจากตกลงคืนเงิน

 • สอบถามสั่งซื้อได้ที่

  Tel : 088 9510740

  LINE Official Account : Direction Training

  E-mail : direction.tn@gmail.com

  ฟรีบริการจัดส่ง เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ ยอด 10,000 บาทขึ้นไป

bottom of page