top of page
IMG_0676.png

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.ท) มี 6 ข้อ อะไรบ้าง ? มาจป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คืออะไร ?


จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นตำแหน่งที่ต้องแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯ หมายความถึง “ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ” กฎหมายนี้ คือ กฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ในข้อที่ 2

จป. จะทำหน้าที่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 5 ระดับ คือ


(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ


---------------------------------------


หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป.ท.

มี 6 ข้อดังนี้


1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง


3.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า


5.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง


6.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


#หน้าที่จป #หน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย #จปท #จปเทคนิค #จป


ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page