top of page
IMG_0676.png

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บ) มี 4 ข้อ อะไรบ้าง ?จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คืออะไร ?


จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นตำแหน่งที่ต้องแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯ หมายความถึง “ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ” กฎหมายนี้ คือ กฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ในข้อที่ 2

จป. จะทำหน้าที่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 5 ระดับ คือ


(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ


---------------------------------------


หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป.บ.

มี 4 ข้อดังนี้


1.กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน


2.เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง


3.ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

4.กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย


#หน้าที่จป #หน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย #จปบ #จปบริหาร #จป


ดู 58 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page