top of page

หลักสูตร:

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบิหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอาากศ พ.ศ. 2562

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

เราเชี่ยวชาญ

เรื่องความปลอดภัย ในธุรกิจของคุณ

ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ รับบริการและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของไดเรคชั่น พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • Tel
  • Line
  • E-mail

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลของลูกค้าเราถูกเก็บไว้บนระบบเซิฟเวอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยอย่างสูงสุด

bottom of page