top of page
อพยพ01.png

การดับเพลิงขั้นต้น
Basic Fire training course

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555​​

ดับเพลิง01.jpg

ใครควรเรียนบ้าง?

 • สถานประกอบกิจการ   โรงงาน  หน่วยงานต่างๆ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่  10 คนขึ้นไป

 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอับอากาศ หรือต้องอบรมอับอากาศ

 • ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ เช่น งานเชื่อม ตัด เจียร์ ปัด ขัด เจาะ หรือลักษณะคล้ายกัน

 • ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยว สารไวไฟ สารเคมีที่อาจเกิดปฏิกิริยา

 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวฝุ่น เช่น โรงงานแป้ง

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานใหม่

 • ความรู้องค์ประกอบของไฟ

 • วิธีการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์และถังดับเพลิง

 • การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช้สายน้ำดับเพลิงเบื้องต้น

 • ความตระหนักถึงอันตรายจากไฟ

 • เพิ่มทักษะการเผชิญหน้ากับไฟอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • ไม่กำหนดอายุ ทุกวัยควรได้รับความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย

 • มีความพร้อมเข้ารับการอบรมเต็มระยะเวลาหลักสูตร

หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
(ตามกฎกระทรวงฯ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.
ศ.2555)

จองแบบเหมารุ่น

ราคา  15,000 บาท / รุ่น (99 ท่าน)
ราคา  20,000 บาท / รุ่น (499   ท่าน)
ราคา  25,000 บาท / รุ่น (500 ท่านขึ้นไป)
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3   ชั่วโมง
(มีการให้คำปรึกษาและการประชุมแผนล่วงหน้า)
สามารถเลือกวันอบรมเองได้

bottom of page