Gas detector คืออะไร ?

        Gas detector หรือ เครื่องตรวจวัดอากาศ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจวัดค่าของ ออกซิเจน สารไวไฟและสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ทำงานในที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่ต้องเจอกับสารเคมีอันตราย หรือบรรยากาศที่อาจเป็นอันตรายได้ 

        Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซที่จะตรวจวัด เพราะ sensor ได้ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดนั้น ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น และเครื่องไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับในการตรวจวัดความเข้มข้นที่มาก ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ Sensor เสียหายได้และต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยน Sensor ได้

        โดยทั่วไปในปัจจุบันนััน Gas detector จะถูกออกแบบให้ในหนึ่งเครื่องสามารถตรวจวัดค่าก๊าซได้อย่างน้อย 4 ก๊าซ หรือที่ภาษาของผู้ที่ใช้งานเป็นประจำจะเรียกว่า "สี่เซ็นเซอร์" ประกอบไปด้วย

        - O2 - ออกซิเจน

        - LEL - สารไวไฟ

        - H2S - ก๊าซไข่เน่า

        - CO - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

        ซึ่งทั้ง 4 ค่าที่กล่าวถึงนั้นจะมีรายละเอียดในการตรวจวัดหรือค่าการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับก๊าซ แต่เครื่องจะถูกกำหนดค่า "สูงสุด" หรือ "ต่ำสุด" ที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยไว้แล้ว เมื่อค่าที่วัดได้เกิดความผิดปกติ หรือเป็นค่าที่อยู่ในช่วงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานได้นั้น เครื่องจะมีการแจ้งเตือนเป็นสัญญาณ แสงและเสียงเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานรับรู้ได้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถอพยพหนีออกมาจากสถานที่ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที