กฎหมายด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

อับอากาศ / Confined space

เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ / Machine Crane Boiler