ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก
Safe work flok lift training course.

          โฟล์คลิฟท์ หรือเรียกรถยก นับมีความสำคัญและจำเป็นในการประกอบธุระกิจ สำหรับสถานประกอบการ แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากใช้รถยกนั้นก็มีมากเช่นกัน ตั้งแต่อุบัติเหตุขั้นร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และเหตุเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆ อันทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายอยู่บ่อยๆ

          เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการใช้ และการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงานและผู้ขับขี่ มีความรู้ ใช้การได้อย่างถูกต้อง

เพียง 29,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 4,000 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง (1 วัน)

hot.png

บรรยกาศการฝึกอบรม