การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย
Scaffold installation and inspection training course.

          ปัจจุบันงานนั่งร้านมีส่วนสำคัญอย่างมากกับงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานติดตั้ง ๆ ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีทักษะด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุง

          ผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วย ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นมีมากมาย เพียงแต่ผู้ที่ทำงานนั้นยังไม่ทราบถึงวิธีการ หรืออุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาเพื่อใช้ในการแก้ไขและสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง

hot.png

เพียง 40,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 3,900 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

Screen Shot 2564-12-17 at 17.02_edited.p

บรรยกาศการฝึกอบรม