เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
Safety officer training course.

          อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ7 และ ข้อ19 กำหนดให้สถานประกอบการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และ คปอ. เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

เพียง 27,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 2,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

hot.png

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ บริหาร

เพียง 27,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 2,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค

เพียง 35,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 3,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ช่ัวโมง (3 วัน)

หลักสูตร คณะกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย ฯ คปอ.

เพียง 27,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 2,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

บรรยกาศการฝึกอบรม