ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
Basic fire and fire escape training course.

          อ้างอิงตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อที่ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และข้อที่ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้

หลักสูตร ดับเพลิงชั้นต้น

เพียง 23,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 1,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง (1 วัน)

hot.png

หลักสูตร ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เพียง 15,000 บาท / รุ่น (จำกัด 1-99 ท่าน)

เพียง 20,000 บาท / รุ่น (จำกัด 100-499 ท่าน)

เพียง 25,000 บาท / รุ่น (จำกัด 500 ท่านขึ้นไป)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ช่ัวโมง

ตารางกำหนดการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

Screen Shot 2564-12-17 at 17.02_edited.p

บรรยกาศการฝึกอบรม