ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
Safe work with chemical training course.

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หมวด 9 ข้อที่ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

เพียง 28,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 2,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง (1 วัน)

hot.png

บรรยกาศการฝึกอบรม