top of page

กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฯ ๒๕๕๕
แนวทางการพิจารณาการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฯ ๒๕๕๕
bottom of page