การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ตามมาตรฐาน BS Standard

 13046276_1144313095614129_52684466_n

หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
ตามมาตรฐานอังกฤษ (
BS STAND)

หลักการและเหตุผล

การจะบริหารงานนั่งร้านให้ประสบความสำเร็จนั้น รวมๆประกอบด้วยหลายประการ เช่น อุปกรณ์ที่นำมาสร้างต้องมีมาตรฐาน ตามมาตรฐาน BS 1139 สามารถรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม สภาพแวดล้อมในบริเวณที่จะสร้างก็ต้องมีความพร้อม เช่นเรื่องของพิ้น สามารถรับน้ำหนักตัวนั่งร้านได้ ไม่ทรุด และไม่อยู่ไกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และสำคัญอีกประการ ตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้งนั่งร้าน ต้องมีความเข้าใจถึงหลักการ มาตรฐาน ของนั่งร้าน ซึ่งสิ่งที่ชี้บ่งถึงความเข้าใจในเรื่องมาตรฐาน นั่นคือต้องผ่านการฝึกอบรม มีใบวุฒิบัตรรับรอง จึงจะสามารถตั้งนั่งร้านได้

การอบรมนั่งร้าน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ในการทำงาน เข้าใจในมาตรฐาน ป้องกันการเกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด หากเมื่อเราต้องการตั้งนั่งร้าน เราจึงได้ต้องได้รับการผึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้านโดยต้องเข้าใจหลักและวิธีการในการดำเนินการ ทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม                 ภายใต้หลักสูตร “การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ (BS Standard)” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึก อบรมนั่งร้าน

ลำดับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
1การตรวจสอบนั่ง และ การติดตั้งนั่งอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS Standard14113

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

กำหนดการฝึกอบรม

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
วันแรก
08.00 – 09.00ทำแบบทดสอบ PRE-TESTนายปรีชา ศรีรุณ
09.00 – 10.00กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.  2551
10.00 – 11.00ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน พ.ศ.  2525
11.00 – 12.00อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เมื่อติดตั้งนั่งร้านนายปรีชา ศรีรุณ
14.00 – 15.00อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านประเภทต่างๆ
15.00 – 16.00โครงสร้างนั่งร้านประเภทต่างๆในการติดตั้งและตรวจสอบ
16.00 – 17.00รายละเอียดและนั่งร้านประเภทต่างๆ
วันสอง
08.00 – 09.00การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านนายปรีชา ศรีรุณ
09.00 – 10.00การคำนวนการรับน้ำหนักนั่งร้าน ระยะต่างๆ
10.00 – 12.00การตรวจสอบนั่งร้าน แบบต่างๆ ตามมาตรฐานไทย และอังกฤษ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน
16.00 – 16.30ทำแบบทดสอบ POST-TEST

 

หมายเหตุ : พักเบรค: 10.00 น. – 10.10 น. และ 15.00 น. – 15.10 น.

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               3,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         38,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

เกณฑ์การชี้วัดและประเมินผล

ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ
ผ่านการทำแบบทดสอบ ได้คะแนน อย่างน้อย 70 %

ภาคปฎิบัติการติดตั้งนั่งร้าน

ผ่านการฝึกภาคปฎิบัติการติดตั้งนั่งร้าน ตามแบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ได้คะแนน อย่างน้อย 70 %

  • จำนวนผู้ปฎิบัติงาน 10 ท่าน ต่อ 1 กลุ่ม
  • ระยะเวลาในติดตั้งไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  • ปริมาตรในการตั้งจำนวน 24 ลูกบาศเมตรต่อ 1 กลุ่ม
  • ความผิดพลาดในการติดตั้งไม่เกิน 10 %

ภาคปฎิบัติการตรวจสอบนั่งร้าน

ผ่านการฝึกภาคปฎิบัติการตรวจสอบ ได้คะแนน อย่างน้อย 70 %

  • จำนวนผู้ทดสอบ 3 ท่าน ต่อ 1 กลุ่ม
  • สามารถใช้แบบตรวจและออกแบบ แบบตรวจได้อย่างมาตรฐาน
  • ความผิดพลาดในการตรวจไม่เกิน 10 %

ติดต่อหลักสูตรอบรม การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
7+1=