วันอังคาร, กันยายน 11, 2018

หลักสูตรของเรา

การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ตามมาตรฐาน BS Standard

  หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ตามมาตรฐานอังกฤษ (BS STAND) หลักการและเหตุผล การจะบริหารงานนั่งร้านให้ประสบความสำเร็จนั้น รวมๆประกอบด้วยหลายประการ เช่น อุปกรณ์ที่นำมาสร้างต้องมีมาตรฐาน ตามมาตรฐาน BS 1139 สามารถรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม สภาพแวดล้อมในบริเวณที่จะสร้างก็ต้องมีความพร้อม เช่นเรื่องของพิ้น สามารถรับน้ำหนักตัวนั่งร้านได้ ไม่ทรุด และไม่อยู่ไกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และสำคัญอีกประการ ตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้งนั่งร้าน ต้องมีความเข้าใจถึงหลักการ มาตรฐาน ของนั่งร้าน ซึ่งสิ่งที่ชี้บ่งถึงความเข้าใจในเรื่องมาตรฐาน...

การทำงานบนที่สูง

  หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย หลักการและเหตุผล การทำงานบนที่สูงนั้น หมายถึงการทำงานที่สูงกว่าพื้นดินขึ้นไปมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป เช่น การทำงานบนนั่งร้าน การทำงานบนบันได การทำงานบนกระเช้า การทำงานบนหลังคา การทำงานติดป้ายโฆษณา ช่างไฟฟ้า ช่างสายเคเบิ้ล ช่างเช็ดกระจก ทาสี และงานเหล่านี้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุก็มีความรุนแรงมาก หลายๆบริษัท จึงให้ความสำคัญในงานนี้ โดยการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึก อบรมการทำงานบนที่สูง แล้วเท่านั้น ขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้ ไม่อนุญาตผู้ที่ยังไม่ทำการฝึกอบรม เป็นการเพิ่มมาตรความปลอดภัยสำหรับ...

อบมรมผู้บังคับปั้นจั่น เครน

  หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น  หลักการและเหตุผลเครนหรือปั้นจั่นนั้น เป็นเครื่องจักรในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุชิ้นงาน มีการใช้กันมากมาย และมีการใช้งานในหลายประเภท ผู้ทำงานที่เกี่ยว ที่ยังไม่ผ่านการอบรม มักเกิดความผิดพลาด และเรียนรู้จากการจดจำ จากประสบการณ์บ้าง ทำให้หลายครั้งการตัดสินใจยกในบางครั้งเกดความผิดพลาด และเกิดความเสียหายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหลักในการตัดสินใจ เช่นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั้นจั่น การให้สัญญาณ การตรวจสอบอุปกรณ์การยก เช่น สลิง ตะขอ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่...

การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย หลักการและเหตุผล โฟล์คลิฟท์ เป็นเครื่องจักรในการทุ่นแรง ในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ ในงานทั่วๆไปและในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ขับขี่ต้องได้รับการฝึกอบรม ถึงทักษะ ข้อกำหนด ข้อห้าม ในการขับขี่อย่างถูกต้อง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยก ก็มักจะเกิดกับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบข้อกำหนดกฏหมาย และข้อห้ามต่างๆในการขับขี่ เพื่อเป็นการสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัย และมีมารยาทในการขับขี่บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขอเสนอ หลักสูตร "...

การทำงานในที่อับอากาศ

  หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักการและเหตุผล อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับงานอับอากาศนั้น มีปริมาณค่อนข้างมาก หลายชีวิตที่เสียไป ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ และความไม่รู้ของนายจ้าง ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานนายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง มักขาดคามรู้ หรือประมาท จึงปล่อยให้ลูกจ้างลงไปทำงานในที่อับอากาศ และเสียชีวิต...

จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

  ชื่อหลักสูตร หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯหลักการและเหตุผล หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน หลักสูตร จป.ระดับบริหาร และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ นั้น เหตุผลและความจำเป็นในการฝึกอบรม ก็เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ7 และ ข้อ19 กำหนดให้สถานประกอบการตามอัตราส่วน...

การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า หลักการและเหตุผล อ้างอิงตาม กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการ และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน...

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch man

ชื่อหลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” รหัสหลักสูตรDT-FIRE WATCH-000 หลักการและเหตุผล ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆเช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆในกลุ่มงาน Oil and Gas ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม...

การตัดแยกพลังงาน Lockout Tagout

หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย หลักการและเหตุผล อุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่ตัดแหล่งจ่ายพลังงาน ก่อนการทำงาน เป็นภาพที่มีให้เห็นอยู่เสมอๆ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งจากหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบและความเสียหายในขั้นรุนแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินที่มากเพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ในการตัดแหล่งจ่ายพลังงาน ให้กับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม                 ภายใต้หลักสูตร “เทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Isolate...

ติดต่อเรา

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ที่อยู่ : 174/94 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 หมายเลขโทรศัพท์ : 089-541-2239 อีเมล: preecha_sriroon@hotmail.com เลขที่ผู้เสียภาษี : 0215556008645 ไลด์ไอดี : preechasriroon พิกัด ละติจูด ลองจิจูด 12.709309, 101.048793 https://goo.gl/maps/hAiiFAPDFm92