ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch man

13045412_1144313098947462_291737534_nชื่อหลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch”

รหัสหลักสูตร

DT-FIRE WATCH-000

หลักการและเหตุผล

ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆเช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆในกลุ่มงาน Oil and Gas ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการทำงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้กับบริษัทและพนักงาน

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม                 ภายใต้หลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน
  2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย
  3. เพื่อให้พนักงานใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงานเกี่ยวกับ ใบอนุญาติประกายไฟ
  5. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในดารใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ เช่นการวัดหาละอองที่สามารถติดไฟได้
  6. เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
1ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch862

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับหัวข้ออบรมระยะเวลา
1คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ1 ชั่วโมง
2ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน1 ชั่วโมง
3ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ1 ชั่วโมง
4อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง1 ชั่วโมง
5ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ1 ชั่วโมง
6การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน1 ชั่วโมง
7การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               3,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         35,000 บาท

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : ผู้เฝ้าระวังไฟ

ระเวาลาฝึกอบรม : 8 ชั่วโมง

 

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
08.00 – 08.30ทำแบบทดสอบ PRE-TESTนายปรีชา ศรีรุณ
08.30 – 09.30คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
09.30 – 10.30ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
10.30 – 11.30ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ
11.30 – 12.00อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 13.30อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงนายปรีชา ศรีรุณ
13.30 – 14.30ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ
14.30 – 15.30การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน
15.30 – 17.00การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง
17.00 – 17.30ทำแบบทดสอบ POST-TEST

 

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

ติดต่อหลักสูตรอบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
2+2=