จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

 12992073_1144313085614130_238038718_n

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน หลักสูตร จป.ระดับบริหาร และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ นั้น เหตุผลและความจำเป็นในการฝึกอบรม ก็เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ7 และ ข้อ19 กำหนดให้สถานประกอบการตามอัตราส่วน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด

ดังนั้นสถานประกอบการ ที่เป็นไปตามจำนวนลูกจ้าง ต้องจัดให้มี จป.ระดับหัวหน้างาน จป.ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องได้รับการฝึกอบรม ตามชั่วโมงที่กำหนด

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรฝึกอบรม ที่นายจ้างต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการอบรม
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน12
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร12
3คณะกรรมการความปลอดภัยฯ12

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ไม่เกิน 60 ท่านต่อรุ่น

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
วันแรก
08.30 – 09.00ทำแบบทดสอบ PRE-TEST
09.00 – 12.00ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทของหัวหน้างานนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00กฏหมายความปลอดภัยฯนายปรีชา ศรีรุณ
วันสอง
09.00 – 12.00การค้นหาอันตรายจากการทำงานนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00การป้องกันและการควบคุมอันตรายนายปรีชา ศรีรุณ

 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
วันแรก
08.30 – 09.00ทำแบบทดสอบ PRE-TEST
09.00 – 12.00การจัดการความปลอดภัยในการทำงานนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00กฏหมายความปลอดภัยฯนายปรีชา ศรีรุณ
วันสอง
09.00 – 12.00การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนายปรีชา ศรีรุณ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
วันแรก
08.30 – 09.00ทำแบบทดสอบ PRE-TEST
09.00 – 12.00การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00กฏหมายความปลอดภัยฯนายปรีชา ศรีรุณ
14.00 – 16.00บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯของสถานประกอบการ
วันสอง
09.00 – 12.00บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯของสถานประกอบการนายปรีชา ศรีรุณ
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯของสถานประกอบการนายปรีชา ศรีรุณ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               2,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         25,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

ติดต่อหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
7+3=

เกี่ยวกับกร อบรม ความปลอดภัย: