การทำงานในที่อับอากาศ

 13022191_1144313105614128_1088779586_n

หลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับงานอับอากาศนั้น มีปริมาณค่อนข้างมาก หลายชีวิตที่เสียไป ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ และความไม่รู้ของนายจ้าง ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

นายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง มักขาดคามรู้ หรือประมาท จึงปล่อยให้ลูกจ้างลงไปทำงานในที่อับอากาศ และเสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวทั่วไป ยังผลให้เกิดความสูญเสียมากมาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ชื่อหลักสูตร

  • ความปลอดภัยความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาติ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
ผู้อนุญาต660
ผู้ควบคุม1293
ผู้ปฏิบัติงาน1293
ผู้ช่วยเหลือ15105
หลักสูตร4 หน้าที่16115

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

ลำดับรายการจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนวิทยากร
1ภาคทฤษฏี301
2ภาคปฏิบัติ151

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               4,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         50,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • เงินสด

กำหนดการฝึกอบรม

วัน/เวลาหัวข้อฝึกอบรมวิทยากร
วันแรก
08.00 – 08.30 น.ทำแบบทดสอบ PRE-TESTนายปรีชา ศรีรุณ
08.30 – 09.30 น.กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
09.30 – 10.30 น.ความหมาย/ชนิด/ประเภท และอันตรายในที่อับอากาศ
10.30 – 11.30 น.การประเมินสภาพงานและการเตรียมพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศในที่อับอากาศ

11.30 – 12.00 น.

 

ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
พักรับประทาอาหาร
13.00 – 14.00 น.วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัยนายปรีชา ศรีรุณ
14.00 – 15.00 น.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
15.00 – 16.00 น.เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
16.00 – 17.00 น.เทคนิคการระบายอากาศ
วันสอง
08.00 – 08.30 น.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศนายปรีชา ศรีรุณ
08.30 – 09.00 น.การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
09.00 – 09.30 น.อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
09.30 – 10.00 น.การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
10.00 – 10.30 น.การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
10.30 – 11.00 น.การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
11.00 – 12.00 น.การดับเพลิงขั้นต้น
พักรับประทาอาหาร
13.00 – 14.30 น.ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นนายปรีชา ศรีรุณ
14.30 – 16.00 น.ฝึกปฏิบัติการอุปกรณ์ที่ใช้กู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
16.00 – 18.00 น.ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือและช่วยชีวิตในการกู้ภัยสำหรับที่อับ
18.00 – 18.30 น.ทำแบบทดสอบ POST-TEST

ติดต่อหลักสูตรอบรม การทำงานในที่อับอากาศ

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
4+9=