การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

12987992_1144313108947461_645562076_nหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงตาม กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการ และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น

จากมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย นายจ้างที่มีลูกจ้างและปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลูกจ้างนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด นั่นคือตามโครงสร้าง ที่กฏหมายกำหนด รายถึงรายละเอียดในการกำหนดในตัวของวิทยากรที่จะสอน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

เพื่อเป็นการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฏหมายที่กำหนด และเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลากร บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า”   ดังรายละเอียด

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า642

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

ลำดับรายการจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนวิทยากร
1ภาคทฤษฏี601
2ภาคปฏิบัติ601

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับเนื้อหาอบรมชั่วโมง
1กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า1ชั่วโมง
2สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล1 ชั่วโมง
3การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น1 ชั่วโมง
4การปฏิบัติงานบนที่สูง ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า0.5 ชั่วโมง
5พื้นฐานการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้า0.5 ชั่วโมง
6ฝึกปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น2 ชั่วโมง

 

กำหนดการฝึกอบรม

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
08.30 – 09.00ทำแบบทดสอบ PRE-TEST
09.00 – 10.00กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
10.00 – 11.00สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
11.00 – 12.00การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
                          พักรับประทานอาหาร
13.00 – 13.30พื้นฐานการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้า
13.30 – 14.00การปฏิบัติงานบนที่สูง ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
14.00 – 16.00ฝึกปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
16.00 – 16.30ทำแบบทดสอบ PRE-TEST

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               2,000   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         25,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

ติดต่อหลักสูตรอบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
4+7=