การตัดแยกพลังงาน Lockout Tagout

12987906_1144313078947464_1753549320_nหลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่ตัดแหล่งจ่ายพลังงาน ก่อนการทำงาน เป็นภาพที่มีให้เห็นอยู่เสมอๆ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งจากหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบและความเสียหายในขั้นรุนแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินที่มาก

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ในการตัดแหล่งจ่ายพลังงาน ให้กับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม                 ภายใต้หลักสูตร “เทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Isolate safe method) ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Isolate safe method)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
1หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลัง อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Isolate safe method)862

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับหัวข้ออบรมระยะเวลา
1มาตรฐานตามข้อกำหนดกฏหมายไทย ในการตัดแยกพลังงาน1 ชั่วโมง
2สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน1 ชั่วโมง
3การตัดแยกพลังงาน ในแต่ละประเภทและรูปแบบ1 ชั่วโมง
3แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงาน ในการตัดแยกพลังงาน1 ชั่วโมง
4อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานแบบต่างๆ1 ชั่วโมง
5การใช้อุปกรณ์ในการตัดแยกพลังงานแบบต่างๆ1 ชั่วโมง
6ฝึกภาคปฏิบัติเสมือนจริง2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               2, 600   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         26, 000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลัง อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Isolate safe method)
ระเวาลาฝึกอบรม : 1 วัน (8 ชั่วโมง)

วันเวลาหัวข้ออบรมวิทยากร
07.30 – 08.00ทำแบบทดสอบ PRE-TESTนายปรีชา ศรีรุณ
08.00 – 09.00มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในการตัดแยกพลังงาน
09.00 – 10.00สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน
10.00-11.00การตัดแยกพลังงาน ในแต่ละประเภทและรูปแบบ
11.00-12.00แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงาน ในการตัดแยกพลังงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการตัดแยกพลังงานแบบต่างๆนายปรีชา ศรีรุณ
14.00 – 15.00การใช้อุปกรณ์ในการตัดแยกพลังงานแบบต่างๆ
15.00 – 17.00ฝึกภาคปฏิบัติเสมือนจริง
17.00 – 17.30ทำแบบทดสอบ POST-TEST

 

    หมายเหตุ : พักเบรค: 10.00 น. – 10.10 น. และ 15.00 น. – 15.10 น.

ติดต่อหลักสูตรอบรม การตัดแยกพลังงาน

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
6+9=