การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

13046099_1144313092280796_2038935630_n

หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

โฟล์คลิฟท์ เป็นเครื่องจักรในการทุ่นแรง ในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ ในงานทั่วๆไปและในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ขับขี่ต้องได้รับการฝึกอบรม ถึงทักษะ ข้อกำหนด ข้อห้าม ในการขับขี่อย่างถูกต้อง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยก ก็มักจะเกิดกับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบข้อกำหนดกฏหมาย และข้อห้ามต่างๆในการขับขี่ เพื่อเป็นการสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัย และมีมารยาทในการขับขี่

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขอเสนอ หลักสูตร ” การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย ” ให้กับท่านเพื่อพิจารณา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการขับขี่ และเป็นปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฏหมายที่บังคับไว้ และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ภาคทฤษฏี       6 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ       2 ชั่วโมง
รวมยะเวลาในการฝึกอบรม       8 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับหัวข้ออบรมระยะเวลา
1กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน้ำ  พ.ศ.  ๒๕๕๒1 ชั่วโมง
2ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ ประเภทต่างๆ1 ชั่วโมง
3ส่วนประกอบของ โฟล์คลิฟท์1 ชั่วโมง
4อุบัติเหตุจากการใช้งานโฟล์คลิฟท์1 ชั่วโมง
5ความปลอดภัยในการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย1 ชั่วโมง
6การตรวจสอบและการบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์1 ชั่วโมง
7การฝึกภาคปฏิบัติ การขับขี่ภาคสนามเสมือนจริง2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               2,000   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         20,000 บาท

กำหนดการฝึกอบรม 

วัน/เวลาหัวข้อฝึกอบรมวิทยากร
08.00 – 09.00 น.ทำแบบทดสอบ PRE-TESTนายปรีชา ศรีรุณ
09.00 – 10.00 น.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  พ.ศ.  2552
10.00 – 11.00 น.ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ ประเภทต่างๆ
11.00 – 12.00 น.หลักการทำงานของโฟล์คลิฟท์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.ส่วนประกอบของ โฟล์คลิฟท์นายปรีชา ศรีรุณ
13.30 – 14.00 น.อุบัติเหตุจากการใช้งานโฟล์คลิฟท์
14.00 – 14.30 น.ความปลอดภัยในการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
14.30 – 15.00 น.การตรวจสอบและการบำรุงรักโฟล์คลิฟท์
15.00 – 17.00 น.การฝึกภาคปฏิบัติ การขับขี่ภาคสนามเสมือนจริง

 

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

ติดต่อหลักสูตรอบรม การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
5+5=